అన్నమయ్య

తుకారాం మహారాజ్

రామదాసు

సమర్థ్ రామదాసు

పురందర్ దాసు

త్యాగయ్య

మిరా బాయీ

నామా దేవ

ఏక్నాథ్

గోదా దేవి

వెంగమాంబ

గ్యనేశ్వర్